Een onafhankelijk extern
vertrouwenspersoon
in uw bedrijf aanstellen?

Zoekt u een ervaren mediator die conflicten binnen uw bedrijf
tot een goed einde brengt? Confidential People helpt u graag!

Welkom bij Confidential People

Onder de naam Confidential People opereert Dick van der Pol als extern vertrouwenspersoon en als mediator in geschillen voortvloeiend uit ongewenst gedrag. Hij houdt zich als mediator ook  bezig met andere conflicten die tussen werknemers onderling of tussen werknemers en leidinggevenden ontstaan binnen uw bedrijf.

Confidential people is kleinschalig, dus er is direct contact en door de platte organisatie zijn de diensten van Confidential People betaalbaar. Gesprekken met werknemers uit hoofde van  vertrouwenspersoon vinden bij voorkeur plaats op het kantooradres van Confidential People. Mediationgespekken kunnen desgewenst ook op het bedrijf plaatsvinden.

Dick van der Pol
Vertrouwenspersoon en Mediator

Dick van der Pol is gedurende meer dan 30 jaar als advocaat en mediator werkzaam geweest bij o.a Rijppaert en Peeters advocaten te Oosterhout en Schenkeveld advocaten te Alkmaar, Hoorn en Amsterdam.

Dick is lid van de MFN, de Mediators Federatie Nederland.

Hij is gecertificeerd vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit. Dick wordt door bedrijven en instellingen als extern vertrouwenspersoon aangesteld. Op dat gebied treedt hij ook op als mediator maar niet alleen, ook andere geschillen binnen uw bedrijf zijn bij hem in goede handen.

Dick heeft langjarige ervaring op het gebied van arbeidsrecht en personen en familierecht.

Dick van der Pol

Waarom een vertrouwenspersoon en wat doet een vertrouwenspersoon?

De meeste mensen brengen een groot deel van hun tijd door op het werk. De omgang met collega’s en klanten kan veel invloed hebben op hoe iemand zich voelt.

Werknemers kunnen op hun werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben in de vorm van ernstige lichamelijke en psychische klachten, met ziekteverzuim tot gevolg.

De werkgever is vanuit de Arbowet wettelijk verplicht een veilige werkomgeving te bieden aan werknemers. Zo moet aandacht worden geschonken aan psychosociale arbeidsbelasting  (PSA), de werknemers dienen zelfs te worden beschermd. De werkgever dient beleid op te stellen en ook daadwerkelijk uit te voeren.  Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een mogelijkheid om invulling te geven aan die verplichting.

Een werknemer die het overkomt, kan met zijn of haar problemen terecht bij een vertrouwenspersoon. De taken van de vertrouwenspersoon zijn :

  • Opvang en begeleiding van de werknemer die last heeft van ongewenste omgangsvormen
  • Voorlichten en informeren van werknemers over de werkwijze van de vertrouwenspersoon
  • Adviseren van het management om ongewenst gedrag te voorkomen.

Werknemers kunnen zich uiteraard met hun klachten over ongewenst gedrag melden bij de leidinggevende maar het is voor degene die het betreft, vaak lastig om over die problemen te praten.

Een extern vertrouwenspersoon verlaagt de drempel. Het probleem kan worden opgelost en dat bevordert de goede werksfeer en dat houdt mensen duurzaam inzetbaar.

De werknemer kan zelf, zonder de leidinggevende in te lichten de vertrouwenspersoon inschakelen. De vertrouwenspersoon bespreekt samen met de werknemer het probleem, er wordt gekeken wat de werknemer zelf al heeft gedaan om het probleem op te lossen en samen bepalen zij eventueel de vervolgstappen.

De vertrouwenspersoon heeft allereerst een luisterend oor. De vertrouwenspersoon helpt de werknemer met ongewenst gedrag om te gaan en geeft ondersteuning bij het bespreekbaar maken van het probleem binnen de organisatie. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en alles wat hem ter ore komt is vertrouwelijk.

Mediation

Een conflict tussen werknemers  onderling of tussen een werknemer en een leidinggevende moet snel worden opgelost. Blijft het conflict sudderen dan kan dat de werksfeer en de onderlinge verhoudingen bederven. Het kan leiden tot ziekteverzuim en zelfs tot een ontslagprocedure.  Confidential People kan het oplossen.

Is er al een vertrouwenspersoon binnen uw bedrijf ( intern of extern), en is het noodzakelijk dat in het kader van ongewenst gedrag of integriteitskwesties mediation plaatsvindt tussen de personen die het betreft, dan kan Confidential People u ook helpen. Vanuit mijn expertise als vertrouwenspersoon ben ik goed op  de hoogte van ongewenst grensoverschrijdend gedrag en schending van de integriteit.

Werkwijze

Wanneer u een onafhankelijk extern vertrouwenspersoon wilt aanstellen neem dan contact op. De contactgegevens vindt u onderstaand.

Confidential People sluit een contract met u af dat u de gelegenheid geeft mij bij uw werknemers te introduceren als vertrouwenspersoon. Uw werknemers kunnen in voorkomende gevallen contact op nemen zodat ik hen in het kader van ongewenst gedrag of integriteitskwesties kan adviseren en bijstaan. U betaalt daarvoor jaarlijks een nader vast te stellen tarief, afhankelijk van de grootte van het bedrijf.

Wanneer uw werknemer een serieuze klacht neerlegt en ik hiermee aan het werk ga, zal ik op uur basis de kosten bij het bedrijf in rekening brengen, het uurtarief zal nader in onderling overleg worden bepaald.

Wanneer u mij wilt inschakelen als mediator, neem dan contact op. De tarieven zal ik u dan nader toelichten. Wilt u nadere informatie, stuur een bericht naar onderstaand email adres of u belt het vermelde telefoonnummer.